Strona główna > Materiały > Reklama podprogowa > Metodologia badań własnych
 
Metodologia badań własnych
Wpisał radosław zalewski   
Spis treści
Metodologia badań własnych
str. 2
str. 3
str. 4
str. 5
str. 6
str. 7
Wszystkie strony
Przedmiot i cel badań

Przedmiotem badań naukowych, według Z. Skornego jest „określony zbiór zjawisk, przedmiotów lub osób”.

Przedmiotem analiz empirycznych w mojej pracy jest oddziaływanie bodźca w przekazie podprogowym. W środkach masowego przekazu oprócz przekazywania różnorodnych informacji zaczęto wykorzystywać działania o charakterze perswazyjnym, celem których jest kształtowanie określonych postaw lub zachowań odbiorców w taki sposób, by nie byli oni w stanie rozpoznać stosowanych przez nadawcę technik i zabiegów. Perswazja, została wiec wykorzystana na szeroka skalę. Zasadniczym celem twórców reklamy, w brew powszechnej opinii, jest przekonywanie i nakłanianie, nie zaś informowanie.

Celem badań W. Zaczyński określa to,, do czego zmierza badacz, co pragnie osiągnąć w swoim działaniu” . W dobie wielorakich przemian społecznych poszerza się skala potrzeb w sferze usług informacyjnych. Środkiem którym je zaspakaja jest reklama. Reklamodawcy jednak nie korzystają z reklamy jako nośnika informującego lecz perswadującego. Moje badania mają ukazać czy i na ile nadany podprogowo sygnał w postaci piktogramu umieszczonego w krótkim filmie wyświetlanym na stronie internetowej jest odbierany przez internatów. Istotne wydaje się poznanie samego oddziaływania bodźca podprogowego i badanej grupy. Badania dostarczą nam informacji o wpływie komunikatu podprogowego na odbiorców.

 

Problemy i hipotezy badawcze

Warunkiem podejmowania badań naukowych jest postawienie problemów badawczych a także hipotez roboczych określających w sposób możliwie precyzyjny cel i zakres planowanych przedsięwzięć. S. Nowak określa problem badawczy jako: „pewne pytane lub zespół pytań, na które odpowiedzi ma dostarczyć badanie.” Problem badawczy według M. Łobockiego to „pytanie, na które szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych.” Ze względu na postawione cele sformułowałem w swojej pracy następujące problemy badawcze:

Problem główny:

Jakie jest działanie bodźców podprogowych w postaci piktogramów przedstawiających: wielbłąda umieszczonego w animacji, która znajduje się w ankiecie internetowej nr 1 oraz symbole uśmiechniętej i smutnej buźki umieszczonych w ankiecie internetowej nr 2?

Problemy szczegółowe: Jaki jest odbiór bodźca podprogowego w wybranych grupach wiekowych? Jaka jest różnica w odbiorze u kobiet i mężczyzn sygnału podprogowego? Jaka jest skuteczność oddziaływania bodźca na sferę poznawczą i emocjonalną?

Właściwe przeprowadzenie badań naukowych wymaga oprócz sformułowania problemów badawczych także wysunięcie hipotez roboczych. Stanowią one twierdzenia, co do których istnieje pewne prawdopodobieństwo, że są właściwym rozwiązaniem sformułowanych uprzednio problemów badawczych.

Zdaniem W. Zaczyńskiego, hipoteza jest ,,założeniem przypuszczalnym zależności, jakie zachodzą miedzy wybranymi zmiennymi”.

M. Łobocki definiuje hipotezy robocze jako ,,oczekiwane przez badacza wyniki planowanych badań”.

Hipoteza, czyli przypuszczenie odnoszące się do wyników naszych badań może się potwierdzić lub nie. W związku z wyżej wymienionymi problemami sformułowano następujące hipotezy badawcze:

Hipoteza główna:

W sytuacji, kiedy człowiek reaguje na bodziec, o istnieniu którego w ogóle nie wie, zachodzi zjawisko oddziaływania podprogowego. Niezauważalny sygnał podprogowy zostawia ślad w podświadomości odbiorcy.

Hipotezy szczegółowe:

1. Przypuszczam, że istnieje zależność pomiędzy wiekiem a odbiorem sygnału podprogowego. Wraz z wiekiem słabną możliwości rejestracji bodźca nadawanego poza świadomością. Zakładam, że osoby powyżej czterdziestego roku życia nie dostrzegają impulsu podprogowego.

2. Zakładam, że odbiór bodźca jest różny w zależności od obu płci. Mężczyźni są bardziej wrażliwi na odbiór sygnału podprogowego.

3. Przypuszczam, że osoba może i potrafi przetworzyć sygnał podprogowy, który silniej oddziałuje na sferę emocjonalną, niż poznawczą.


Metody, techniki i narzędzia badawcze 

Koniecznym warunkiem trafnych i rzetelnych badań, obok poprawnego sformułowania problemu i hipotez badawczych, wyłonienia zmiennych i ich wskaźników, jest właściwy dobór odpowiednich metod i technik, czyli określonych sposobów postępowania badawczego. Są one, jak podkreśla się we współczesnej metodologii badań naukowych sposobami bardziej lub mniej zróżnicowanymi . Ogólny sposób podejścia badawczego przypisuje się zazwyczaj metodzie, a szczegółowy sposób technice badań pedagogicznych .

Metoda badań według A. Kamińskiego jest ,,zespołem teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania badacza, zmierzającym do rozwiązania określonego problemu naukowego’’ .

W ujęciu M. Łobockiego metoda badawcza ,,odnosi się do ogólnych dyrektyw czy norm postępowania badawczego, obowiązującego bez względu na cel, jakiemu ma służyć i warunki jakich się ją stosuje’’ .

Uszczegółowioną odmianą metody badań jest technika badawcza . Jest to ,,czynność praktyczna, regulowana starannie wypracowanymi dyrektywami, pozwalającymi na uzyskanie optymalnie sprawdzalnych informacji, opinii, faktów’’ .

Technika badań jest tożsama z bliżej skonkretyzowanymi wskazówkami określającymi dokładnie i szczegółowo przebieg organizowanego, za jej pomocą, procesu badawczego. Podporządkowana jest ona z reguły określonej metodzie badań wobec której pełni rolę służebną.

Nietrudno dostrzec, że skuteczność metody zależy od przyjętej techniki, ta zaś jeśli jest skuteczna ,,stanowi funkcję zarówno celu działania jak i dobrego poznania rzeczywistości na którą oddziałujemy i prawidłowości określających skalę i charakter tych oddziaływań oraz związanej z tym poznanej strategii działania’’ .

Analiza literatury z zakresu metodologii pokazuje, że nie ma jednoznacznego rozumienia metod i technik badawczych. Nie powstała klasyfikacja w pełni wyczerpująca. T. Pilch wyróżnia następujące metody badawcze:

• eksperyment pedagogiczny

• monografia pedagogiczna

• metoda indywidualnych przypadków

• sondaż diagnostyczny .

W przeprowadzonych badaniach podstawową metodą zbierania informacji, pozwalających na rozwiązanie postawionych problemów był sondaż.


Według S. Nowaka metodą, która najbardziej może ukazać zależności między cechami społecznymi osób jest sondaż diagnostyczny . Metoda ta pozwala poznać określone zjawisko społeczne, jego nasilenie się i kierunek rozwoju, umożliwia również jego opis w kontekście wybranego wycinka rzeczywistości.

Metoda ta zdaniem M. Łobockiego jest,, na ogół mało trafna i rzetelna, ale niejednokrotnie może się okazać wielce przydatna poznawczo, o ile stosowana jest z umiarem i łącznie z wykorzystaniem innych bardziej wiarygodnych metod postępowania badawczego’’ . Ma do spełnienia szczególną rolę w badaniach jakościowych.

Z kolei zdaniem T. Pilcha sondaż jest ,,sposobem gromadzenia wiedzy o przedmiotach strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice zjawisk społecznych, opiniach i poglądach wybranych zbiorowości, nasilaniu się i kierunkach rozwoju określonych zjawisk, o wszelkich innych zjawiskach instytucjonalnie nie zlokalizowanych, posiadających znaczenie wychowawcze’’ . Przy badaniu dużych populacji występuje konieczność doboru próbek reprezentacyjnych . Przebadanie określonej próbki reprezentacyjnej umożliwiają następujące techniki:

- wywiad

- ankieta

- analiza dokumentów osobistych

- techniki statystyczne i inne

W niniejszej pracy metoda sondażu diagnostycznego znalazła zastosowanie z pomocą techniki ankiety, która ma swoje zastosowanie, gdy chcemy dowiedzieć się jak ludzie działają w określonych sytuacjach .

Ankieta jest ,,sposobem zbierania informacji, za pomocą zestawu pytań dotyczących bezpośrednio lub pośrednio ściśle określonych problemów badawczych’’ .

W. Zaczyński mówi o ankiecie, że ,,jest techniką gromadzenia informacji przez pytanie wybranych osób za pośrednictwem drukowanej listy pytań zwanej kwestionariuszem" .

Środkiem pomocniczym wykorzystywanym przy gromadzeniu materiałów empirycznych przydatnych przy rozwiązywaniu podjętego problemu badań jest narzędzie badawcze . Narzędzie badawcze służy realizacji wybranej techniki badawczej.

W badaniach własnych posłużyłem się kwestionariuszem ankiety internetowej złożonej z metryczki i dwóch filmów.


Najszerzej rozpowszechnioną metodą pomiaru z użyciem Internetu jest ankieta internetowa. Przeniesienie kwestionariusza na grunt sieci, było procesem niejako naturalnym z powodu podobieństwa środowiska Internetowego do środowiska, w którym już w połowie lat 80-tych funkcjonowała ankieta komputerowa. Klasyfikacje ankiet internetowych ze względu na rodzaj wykorzystywanej technologii internetowej ilustruje rysunek.
wykres 1

 

W swojej pracy wykorzystałem ankietę internetową bazującą na technologii statycznych stron HTML.

Kwestionariusze na pojedynczej stronie opierają się na technologii WWW i bazują na standardowym dla całego światowego Internetu, języku HTML. Język ten umożliwia tworzenie interaktywnych formularzy na stronach internetowych. Zawierają one pytania oraz umożliwiają osobie odpowiadającej na ankietę wprowadzanie odpowiedzi przy pomocy klawiatury i myszki. Respondent mający dostęp do Internetu może z dowolnego miejsca na świecie połączyć się z adresem URL strony WWW, na której znajduje się kwestionariusz HTML i przy pomocy klawiatury, myszki i przeglądarki internetowej wziąć udział w badaniu. Warunkiem, który musi być spełniony po stronie osoby badanej, jest dysponowanie komputerem z dostępem do Internetu i oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie stron WWW.

Rekrutacja respondentów do moich badań polegała na rozesłaniu listów elektronicznych z zaproszeniami i łączami hipertekstowym do stron WWW, na których opublikowany jest kwestionariusz ankiety.

Na stronie z kwestionariuszem znajdują się takie elementy multimedialne, jak obrazki, zdjęcia, filmy. Kwestionariusze HTML są atrakcyjne dla respondenta ze względu na sposób wyboru odpowiedzi oraz za względu na ewentualne dodatki multimedialne i elementy interakcyjne.

Po pomiarze odpowiedzi zostały zapisane na serwerze.


Charakterystyka badanej grupy

Względy praktyczne i ekonomiczne zdaniem N. Goodmana, stanowią dość poważne bariery i uniemożliwiają przeprowadzenie badań wśród dużej populacji. W takim wypadku badacz dobiera próbę, mniejszą grupę jednostek wyselekcjonowanych pod względem reprezentatywności dla populacji. Sposób doboru próby musi być taki „by wyselekcjonowane osoby stanowiły prawdziwą reprezentację całej populacji” . A zatem próbę można najogólniej określić jako mniejszą liczbę jednostek, które zostały wyselekcjonowane po to, aby reprezentować całą populację.

Zdaniem M. Łobockiego przez dobór próby rozumie się ,,wyselekcjonowanie dla celów badawczych pewnej liczby osób, wchodzących w skład ściśle określonej zbiorowości, którą badacz jest szczególnie zainteresowany’’ .

Ze względu na przedmiot i postawione cele badania przeprowadzono w styczniu 2007 roku za pomocą ankiety internetowej. Badaniami objęto grupę stu sześćdziesięciu osobową selektywnie wybraną według płci i wieku.


Organizacja i przebieg badań

Rozpoczynając pracę badawczą zapoznałem się z literaturą przedmiotu jednocześnie opracowując teoretyczne podstawy badań własnych. Sformułowałem problemy i hipotezy badawcze, dobrałem metodę, techniki i skonstruowałem narzędzia badawcze. Pragnąc zapewnić w możliwie dużym stopniu reprezentatywność próby celowej i jej adekwatność w stosunku do interesującego mnie zjawiska, badaniami objąłem stu sześćdziesięciu internatów. Następnie rozpocząłem prowadzenie badań. Respondenci zostali poinformowani o celach, charakterze i przedmiocie badań, zaś ze swej strony podeszli do badań bardzo życzliwie i dość skrupulatnie. Badania przeprowadzałem od stycznia do kwietnia w 2007r.

Moja ankieta składała się z dwóch części, którymi były dwie podstrony internetowe.

Pierwsza część, taka sama w obu badaniach, jest w formie tabeli, w której badany deklaruje swoją płeć oraz wiek.

ankieta reklama podprogowa

Po zaznaczeniu odpowiedzi w metryczce, internauta przekierowywany był na stronę www, na której znajdowała się druga część.

W pierwszym badaniu pokazywany był film, który był odtwarzany z prędkością 35 klatek na sekundę z umieszczonym w dwóch pojedynczych klatkach piktogramem przedstawiającym wielbłąda. Film odtwarzany był w pętli, aż do wskazania przez internautę odpowiedzi. Obok filmu przedstawione były cztery piktogramy przedstawiające: jelenia, ptaka, raka i wielbłąda, spośród których badany mógł wybierać jeden.


W drugim badaniu umieszczona została animacja pozornie statyczna przedstawiająca dwie chińskie litery

 chińska litera i znak

pod którymi znajdowały się migające piktogramy przedstawiające odpowiednio dla pierwszej litery symbol

znak 1,

natomiast dla drugiej

znak.

Piktogramy te migały na ekranie z prędkością 120 klatek na sekundę. Pod tą animacją znajdowało się pytanie: „Który znak kojarzy Ci się pozytywnie”.

Zaznaczone przez internautów odpowiedzi, zarówno w pierwszym jak i w drugim badaniu zapisywane były na serwerze www.darmowe.ankiety.pl.

 

Wyszukiwarka

Partnerzy serwisu

Specjalne rabaty dla uczestników szkoleń SGEH:
Fotografowanie biżuterii
20% upustu na usługi fotograficzne
Galeria stron jubilerskich
Darmowa promocja stron internetowych
Joomla Templates by Joomlashack